0552 558 06 96
Kocatepe mah. Bayındır 2 Sk. No:51/8 Çankaya/Ankara
Ankara Boşanma Avukatı

ANKARA BOŞANMA AVUKATI | Açıkalın & Dağdelen Hukuk

Ankara’da aile ve boşanma davalarında Ankara boşanma avukatı olarak 2018 yılından itibaren hizmet vermekteyiz. Açıkalın & Dağdelen Hukuk Bürosu ile toplumun en küçük yapı taşı ailelerin boşanmaların da onlara kolaylıklar sağlamak için çalışmaktayız.

Boşanma Avukatı Ankara

Ankara boşanma avukatı; başta anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere, aile hukukunun düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuk yardımı sağlayan; hukuki bilgi ve birikimini, kendisinden hukuki danışmanlık veya dava takip hizmeti talep eden kişilerin istifadesine tahsis etmek suretiyle mesleğini icra eden avukattır. Boşanma davalarında hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına deneyimli ve yetkin bir boşanma avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır.

Boşanma davaları, kural gereği avukatsız takip edilebilen davalardandır. Taraflar, boşanma davalarında avukat yardımına başvurmaksızın davayı bizzat takip edebilirler. Ancak, uygulamada birçok örnek göstermekte ki; hukuki bilgi, birikim ve deneyim isteyen boşanma davalarında usul hataları, ihmali işlemler vs. yanlışlıklar sonucu telafisi imkansız hak ve menfaat kayıplarına sebebiyet vermektedir. Bu itibarla, emsal davalarda deneyim kazanmış bir boşanma avukatından hukuki destek olmak son derece mühimdir.

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.166/3’te hüküm altına alınmıştır. Boşanma, boşanmanın mali sonuçları ve çocuklara ilişkin hususlarda mutabık kalan eşler, görev – yetki sahibi mahkemeye başvurmak suretiyle anlaşmalı boşanma davası açabilir. Ankara anlaşmalı boşanma avukatı marifetiyle hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi sayesinde, hak ve menfaat kaybı yaşanmadan tek duruşmada boşanmak mümkündür. 4721 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca;

 • Eşler arasındaki evlilik birliği en az bir yıl sürmüş olmalıdır.
 • Eşler görev – yetki sahibi mahkeme beraber başvurmalı ya da eşlerden biri tarafından açılan boşanma davası diğer eş tarafından kabul edilmelidir.
 • Eşler hakim huzurunda boşanma iradelerini beyan etmelidir.
 • Hakim, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumuna ilişkin düzenlemeleri ihtiva eden protokolü uygun bulmalıdır.

 

Anlaşmalı Boşanmada Avukat Gerekli Mi?

Evlilik birliği; eşlerin uzlaşma durumuna göre anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası açmak suretiyle sona erdirilir. Çekişmeli boşanma davasına kıyasla çok daha kısa sürede tamamlanan anlaşmalı boşanma davası; boşanma avukatından yardım almaksızın tarafların bizzat takip edebileceği bir davadır. Ancak, son derece teknik bir dava olan boşanma davasında hatalı veya ihmali işlemler nedeniyle telafisi güç hak ve menfaat kaybı yaşamamak için Ankara anlaşmalı boşanma avukatına başvurmak, oldukça faydalı olacaktır.

Ankara Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası, boşanmanın özel veya genel sebeplerine dayanılarak açılan, eşlerin; boşanma, boşanmanın mali sonuçları veya çocuklara ilişkin hususlarda ihtilaf yaşadığı boşanma davasıdır. Boşanmanın genel sebepleri; evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin anlaşması ve ortak hayatın yeniden kurulamaması, boşanmanın özel sebepleri ise;

 • Zina (Aldatma) | TMK m.161,
 • Hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış | TMK m.162,
 • Küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme | TMK m.163,
 • Terk | TMK m.164,
 • Akıl hastalığı | TMK m.165.

Çekişmeli boşanma davasının dayanılan boşanma sebebinin ispat edilmesi gerekir. Aksi takdirde, ileri sürülen taleplerin mahkemece reddine karar verilir. Eşler ve bilhassa çocuklar için oldukça yıpratıcı etkileri bulunan çekişmeli boşanma davasının kısa zamanda sonuçlanması, bu süreçte hak ve zaman yönünden telafisi güç kayıplar yaşanmaması adına davanın Ankara çekişmeli boşanma avukatı marifetiyle takip edilmesi, en isabetli yaklaşım olacaktır.

Boşanma Avukat Ücreti

Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, boşanma davalarında avukat için ödenmesi gereken asgari tutarı ifade eder. 2022 yılında boşanma avukatı ücretinin alt sınırı için buraya tıklayınız. Boşanma avukatının, işbu tarifede öngörülen asgari miktarın altında ücret alması yasaktır. Asgari ücret tarifesinin yanı sıra, avukatların bağlı bulundukları barolar tarafından yayımlanan bir ikinci ücret tarifesi vardır.

Boşanma avukatının bağlı olduğu baro tarafından yayımlanan ücret tarifesi tavsiye niteliği taşır. Avukat, söz konusu tarifede öngörülen miktarlarla bağlı değildir; asgari ücret tarifesinde belirlenen miktardan daha az olmamak kaydıyla, tavsiye niteliğindeki tarifede belirtilen ücretten daha az ücret alabilir. Bu husus, ilgili avukatın inisiyatifindedir. Avukat, somut dosyanın iş yüküne göre, tarifelerde öngörülen miktarların üzerinde bir ücretlendirme de takdir edebilir.

En İyi Boşanma Avukatı

En iyi boşanma avukatı Ankara ya da farklı bir şehrimizde olsun, bu kesin bir yergi değildir. Avukatlar arasında belli bir hukuk dalında en iyi ya da en kötü diye bir faktör yoktur, olamaz!

Evlilik birliğinden beklenen yararı, mutluluğu ve huzuru elde edemeyen veya 4721 sayılı Kanun’da tahdidi düzenlenen boşanma sebeplerinden birinin varlığı nedeniyle evlilik birliğini sonlandırmak isteyen eş/eşler; anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma açmak suretiyle evlilik kurumunu sona erdirebilir. Boşanma, eşler ve özellikle çocuklar açısından zorlu ve yıpratıcı etkileri ihtiva eden ağır bir süreci beraberinde getirir. Bu tür bir psikoloji altında dava takip etmek, yasal sürelere ve usuli işlemlere dikkat etmek güçtür.

Boşanma davasında etkili bir şekilde temsil edilmek, yargılamanın adilane ve hakkaniyete uygun bir biçimde tezahür etmesi ve hak, menfaat ve maddi yönden kayıp yaşamamak isteyen kişiler, en iyi boşanma avukatı arayışına girer. Ankara’da en iyi boşanma avukatı araştırması yapılırken, avukatın; emsal davalarla deneyim kazanmış, hukuki bilgi, birikim ve müktesebatı güçlü, stratejik düşünebilen ve pratik çözüm yolları geliştirebilen bir aile hukuku avukatı olmasına dikkat edilmelidir. Deneyimli bir boşanma avukatı;

 • Anlaşmalı boşanma,
 • Çekişmeli boşanma,
 • Şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması),
 • Terke dayalı boşanma,
 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Akıl hastalığı,
 • Fiili ayrılık,
 • Nafaka indirilmesi,
 • Nafaka arttırılması,
 • Nafaka kaldırılması,
 • Maddi ve manevi tazminat,
 • Velayetin değiştirilmesi,
 • Velayet talebi,
 • Velayet kaldırılması,
 • Mal rejiminin tasfiyesi,
 • Mal paylaşımı,
 • Mal ayrılığı,
 • Evliliğin iptali,
 • İddet (bekleme) süresi ve kaldırılması,

İş ve davalarında hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermek suretiyle mesleğini icra eder. Müvekkillerinin ve danışanlarının menfaatleri doğrultusunda, somut uyuşmazlığın hak kaybına neden olmaksızın çözümlenmesini sağlar.

Boşanma Davası Açma Masrafları

Boşanma davası açma masrafları birkaç kalemden oluşur. Boşanma avukatı vekalet ücreti dışında, boşanma davası açarken yatırılması gereken harç ödemesi söz konusudur. İşbu harç; bazı davalarda maktu, bazı davalarda nispidir. Bunun yanı sıra tebligat giderleri, bilirkişi veya keşif bedeli, müzekkere yazımı için posta gideri gibi çeşitli ödemeler de boşanma davası masrafları arasında yer aldığı için mahkeme veznesine gider avansı olarak yatırılması gerekir.

Boşanma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davası, Aile Mahkemelerinde açılır. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde ise boşanma davası, 4787 sayılı Kanun’un “Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava ve işlere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır.” hükmü uyarınca, Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır. Aile Mahkemeleri, 4721 sayılı Kanun’un 184.maddesinde düzenleme altına alınan özel usul kuralların gözeterek genel hükümlere göre yargılama yapar.

Anlaşmalı boşanma davası, herhangi bir adliyenin Aile Mahkemesinde açılabilir. Ancak; çekişmeli boşanma davalarında, aşağıda sıralandığı üzere birtakım yetki kuralları mevcuttur. Çekişmeli boşanma davasına bakmakla yetkili mahkeme;

 • Davacının yerleşim yeri Aile Mahkemesi,
 • Davalının yerleşim yeri Aile Mahkemesi,
 • Eşlerin son altı aydan beri ikamet ettikleri yerdeki Aile Mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak tek celsede tamamlanan davalar olarak bilinmektedir. Bu tür davalarda; tazminat, nafaka, mal rejimi ve ya velayet gibi unsurlarda taraflar anlaşmaya varmaktadır. Böylece ekstra çekişmeli durumların olmaması davayı çok kısa bitiren etken olmaktadır. Anlaşmalı boşanma işlemleri için, duruşma günü talep edilmesi yeterli olabilmektedir. Bu işlem de genel olarak 15 gün ile 1 ay arasında değişkenlik göstermektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açabilmek için boşanma dava dilekçesi ile başvuru yapılması gerekmektedir. Dava dilekçesi eksiksiz bir şekilde, hukuka uygun olarak yazılması gerekmektedir. Ayrıca dilekçelerde herhangi bir iddia varsa, bunun ispatlanması gerekmektedir. Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra adliyeden boşanma davası açmak mümkün olmaktadır.

Boşanma Davası Açma Süresi Ne Kadar?

Boşanma davası açma süresi, boşanma nedenlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin; zina sebebiyle boşanmak isteyen kişilerin, dava açabilmesi için olayın öğrenilmesinin ardından 6 aylık süre bulunmaktadır. Bunun haricinde su işleme ya da haysiyetsiz davranışların bulunması gibi durumlarda herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmamaktadır.

Boşanma Davası Açma Şartları Nelerdir?

Boşanma davası açacak olan kişilerin, boşanma konusunda kararlı olması gerekmektedir. Çekişmeli davalar için; kanunda belirlenen boşanma nedenlerine dayanarak boşanma davaları açılmalı, anlaşmalı boşanma davaları için ise; yapılan evliliğin üzerinden en az 1 sene geçmesi gerekmektedir.

Boşanma Davası Açma Masrafları Nelerdir?

Boşanma davası açabilmek için bir takım harçların ödenmesi gerekmektedir. Harçlar her yıl belirlenen asgari tutarlara göre hesaplanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları için ortalama 500 Türk Lirası, çekişmeli davalar için ise ortalama 2000 Türk Lirası civarında ödemelerin yapıldığı bilinmektedir.

Boşanma Davası Açmak İçin Neler Gerekiyor?

Boşanma davası açabilmek için, boşanma dava dilekçenizin olması yeterli olabilmektedir. Eğer dava avukat ile açılacaksa, boşanma dava dilekçesinin yanı sıra boşanma için verilen vekaletname belgesinin de ilgili mahkemeye sunulması gerekmektedir. Avukatsız olarak açılan davalarda ise ekstra kimlik fotokopisi vermek yeterli olacaktır.